Przejdź do treści

Area Under the (Receiver Operator Character) Curve

Obszar pod krzywą (znak operatora odbiornika) – Pojedyncza liczba obliczona na podstawie krzywej ROC, która pomaga podsumować wydajność modelu klasyfikacyjnego.